Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19/SASF10, 7.5hp VT 2019

GruppdiskussionerVarje föreläsning följs upp med gruppdiskussioner. I varje grupp väljs en diskussionsledare och en rapportör ut för varje föreläsning. Diskussionsledaren ska göra extra noggranna anteckningar på föreläsningen så att gruppdiskussionerna kan ledas på ett meningsfullt sätt. Rapportören ska göra anteckningar under diskussionerna så att en skriftlig rapport om vad som sades och hur diskussionerna fungerade kan lämnas efteråt. Rapporten ska innehålla en deltagarlista och ska lämnas in via Canvas senast en vecka efter diskussionstillfället, och allra senast den 29e mars. En kopia av rapporten ska också skickas till diskussionsledaren per e-post.

Redovisningen av vad som diskuterades ska ges kortfattat i punktform. Det är oviktigt vem som sa vad, men korta citat från diskussionen är välkomna. I redovisningen ska klart framgå vem som var diskussionsledare och vilka studenter som deltog.

Vid redovisningen av hur diskussionerna förlöpte bör följande punkter beaktas:

  • Förberedelse: Var diskussionsledaren väl förberedd? Var övriga deltagare väl förberedda?
  • Innehåll: Fanns det en färdig lista med diskussionspunkter? Tillkom det flera under diskussionens gång? Höll sig diskussionerna till ämnena?
  • Styrning: Såg diskussionsledaren till att alla fick prata, och att de fick prata till punkt? Ingrep diskussionsledaren om diskussionerna drev för långt från ämnet, eller om någon i gruppen tog för mycket plats? Tog diskussionsledaren själv för mycket plats?
  • Generellt: Var det bra flyt i diskussionerna? Blev deltagarna ofta avbrutna av diskussionsledaren eller av andra? Verkar deltagarna ha roligt?
Både diskussionsledning och rapportskrivande är obligatoriska moment i kursen. Dessutom krävs att varje student deltar vid minst sex diskussionstillfällen.

Last Modified $Date: 2018/09/20 11:50:39 $ by Leif Lönnblad
webmaster@thep.NOSPAM.lu.se