Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19/SASF10, 7.5hp VT 2019

Intervjuer av aktiva forskareI små grupper går ni ut och intervjuar ett par aktiva forskare om hur de jobbar vetenskapligt, och skriver en rapport om detta. Ni ska först diskutera med kursledaren vilka forskare ni vill intervjua, samt presentera en skiss på vilka frågor ni vill ställa. Resultatet presenteras som en längre rapport, ca 6 A4 sidor (ca 20 000 tecken) som skrives gemensamt av studenterna.

Rapporterna bör vara upplagda på följande sätt

 • Introduktion med beskrivning av hur intervjuerna gått till.
 • Beskrivning av de intervjuade forskarna och deras forskningsområde.
 • Redovisning av forskarnas svar och beskrivning av sin forskningsmetod.
 • Analys av svaren med utgångspunkt från vetenskapsteoretiska strömningar som beskrivs i Chalmers, eller i föreläsningarna.
 • Avslutning.

Rapporten ska skrivas med egna ord. Citat från andra källor är tillåtna om de är markerade med tydlig och korrekt referens. Misstanke om otillåtet kopierande av annans text kommer att anmälas till Rektor.

Rapporterna kommer att bedömas av studenterna själva. Varje grupp blir tilldelad en annan grupps uppsats och ska inte bara bedöma slutresultatet, utan även i god tid före deadline komma med kommentarer till ett nästan färdigt utkast till rapporten.

Vid diskussionen av rapporterna är det också den grupp som tidigare kommenterat en rapport som ska presentera och bedöma den. I denna bedömningen är det viktigt att även kommentera hur författarna har tagit hänsyn till de kommentarer som tidigare givits på utkastet. Presentationen kan se ut ungefär så här

 • Kort presentation av de intervjuade och deras svar.
 • Beskrivning av rapportens utformning och slutsatser.
 • Diskussion med författarna för att förtydliga slutsatserna och föreslå förbättringar.
 • Öppen diskussion med alla studenter.
För att diskussionerna ska bli givande är det viktigt att alla studenter läser igenom alla rapporter i förväg.

 • En redovisning av tilltänkta intervjuoffer samt en lista med lämpliga frågor till dessa ska vara inlämnade genom Canvas systemet senast den torsdagen den 5e februari, kl. 12:00.
 • Granskarna uppmanas därefter att e-postledes ge kommentarer på frågorna (t.ex. jämföra med vad de själva kommit fram till) och lämna en kopia i Canvas senast den tisdagen den 12e februari.
 • Ett nästan färdigt utkast till rapporterna ska vara ämnade som PDF-fil i Canvas samt e-postade till den grupp som utsetts till granskare, senast tisdagen den 26e februari, 12:00.
 • Kommentarer från granskarna ska skickas per e-post till författarna samt läggas in i Canvas senast måndagen den 4e mars, 12:00.
 • De slutgiltiga rapporterna ska vara inlämnade som PDF-fil i Canvas samt e-postas till den grupp som utsetts till granskare, senast fredagen den 8e mars, 12:00.
 • Rapporterna diskuteras måndagen den 11e (13-17) och tisdagen den 12e mars (13-17).

Både intervjuerna med tillhörande rapporter och kritik är obligatoriska moment i kursen


Last Modified $Date: 2018/09/20 11:50:39 $ by Leif Lönnblad
webmaster@thep.NOSPAM.lu.se