Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19, 7.5hp VT 2019

Muntliga presentationerÄmnena för seminarierna är tagna från kursboken. Studenterna arbetar i par och väljer ett ämne att presentera i ett 20 minuters föredrag:
  • Popper och falsifikation
  • Kuhn och paradigmer
  • Feyerabend och anarki
  • Bayes' teorem och utvärdering av hypoteser
  • Vad är en naturlag
  • Vad är naturvetenskap
Även om presentationerna ska bygga på kursboken ska även material utanför kursboken inkluderas, t.ex.  från någon av böckerna bland förslagen på extralitteratur. Alla åhörare har läst boken, så för att fånga deras uppmärksamhet räcker det inte att rabbla fakta därifrån. Hitta egna exempel för att konkretisera abstrakta resonemang (bokens exempel har alla hört förut).

Förbered och repetera presentationen noga. Om projektor används, se till att bilderna är tydliga och texten läslig. Om projektor inte används, planera noga vad som ska skrivas på tavlan.

Tanken är att dessa seminarier ska ersätta regelrätta föreläsningar av kursboken, samt att studenterna ska få öva sig i muntlig presentation.

Seminarierna kommer att bedömas av studenterna själva. Varje par av studenter blir tilldelade ett annat pars presentation att bedöma. Vid bedömningen bör särskilt följande punkter beaktas:

  • Generellt: Känns föredraget ordentligt genomtänkt och förberett? Är det begripligt för publiken? Är det intresseväckande?
  • Innehåll: Är urvalet från kursboken relevant? Har även material utanför kursboken använts? Är huvudbudskapet tydligt? Är abstraktionsnivån lämplig? Ges tillräckligt med relevanta exempel för att konkretisera abstraktioner? Gavs exempel som inte redan beskrivits i boken?
  • Disposition: Är innehållet överskådligt? Är det lätt att följa resonemangen? Finns det en intresseväckande introduktion och sammanfattande och framåtblickande avslutning?
  • Framförande: Är språket anpassat till situationen? Hör man vad de säger? Läser föreläsarna innantill? Tar föreläsarna plats eller gömmer sig? Ser de publiken i ögonen? Finns bilder/exempel för att hjälpa publiken minnas vad som sagts? Hur fungerade presentationen på projektorn/tavlan?
Givetvis ska ni även tänka på dessa punkter när ni förbereder ert eget föredrag - inte bara när ni kritiserar andras.
Ge gärna positiv kritik. Vid negativ kritik, ge gärna konkreta exempel på förbättringar.

Seminarierna presenteras måndagen den 11e februari 13-17, samt tisdagen den 12e februari 13-17 i teorilabbet, teoretisk fysik.

Både presentationen och kritiken är obligatoriska moment i kursen.

Last Modified $Date: 2018/09/20 11:50:39 $ by Leif Lönnblad
webmaster@thep.NOSPAM.lu.se