Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19/SASF10, 7.5hp VT 2019

UppsatserUppsatsen ska vara ca 3 A4 sidor (ca 10 000 tecken) och ska behandla en av nedanstående böcker ur ett naturvetenskapligt perspektiv. En student kan även föreslå andra böcker att utgå ifrån, men ska i så fall diskutera valet i förväg med kursledaren.

Formen för uppsatserna ska vara ungefär som en längre recension/anmälan av en bok i en tidning. Uppsatserna bör vara upplagda på följande sätt

 • Introduktion med beskrivning av den tes (eller de teser) som drivs i boken.
 • Granskning av tesen ur (natur)vetenskapsteoretiskt perspektiv. Kritisk granskning av något eller några exempel som används för att stödja tesen (och kanske utelämnandet av exempel som strider mot tesen). Om tesen i sig är av vetenskapsteoretisk karaktär, jämför med andra vetenskapsteoretiska strömningar som beskrivs i Chalmers, eller i föreläsningarna.
 • Avslutning.

Uppsatsen ska skrivas med egna ord. Citat från boken är givetvis tillåtna, med de ska vara är klart markerade. Även citat från andra källor är tillåtna om de är markerade med tydlig och korrekt referens. Misstanke om otillåtet kopierande av annans text kommer att anmälas till Rektor.

Uppsatserna kommer att bedömas av studenterna själva. Varje student blir tilldelad en annan students uppsats och ska inte bara bedöma slutresultatet, utan även i god tid före deadline komma med kommentarer till ett nästan färdigt utkast till uppsatsen. Vid diskussionen av uppsatserna är det också den student som tidigare kommenterat en uppsats som ska presentera och bedöma den. I denna bedömningen är det viktigt att även kommentera hur författaren har tagit hänsyn till de kommentarer som tidigare givits på utkastet.

Vid bedömningen av utkast och färdig uppsats bör särskilt följande punkter beaktas

 • Generellt: Känns uppsatsen ordentligt genomtänkt? Är innehållet anpassat till den tänkta läsaren? Är texten intressant att läsa?
 • Innehåll: Är beskrivningen av boken klar och koncis? Får man en bra uppfattning om boken? Är referat och citat ur boken relevanta? Framgår skribentens åsikter om boken?
 • Disposition: Är det lätt att överblicka innehållet? Ger inledningen en klar bild av hur uppsatsen är upplagd? Är rubrikerna relevanta och intresseväckande? Är styckeindelningen vettig? Ger avslutningen en relevant sammanfattning?
 • Genomförande: Är språket anpassat till innehållet? Är inledningen intresseväckande? Ges bra argument för skribentens åsikter om boken? Är uppsatsen ordentligt korrekturläst?
Givetvis ska ni även tänka på dessa punkter när ni skriver er egen uppsats - inte bara när ni kritiserar andras.
Ge gärna positiv kritik. Vid negativ kritik, ge gärna konkreta exempel på förbättringar.

 • Val av bok ska meddelas via Canvas system senast tisdagen den 5e februari, 12:00.
 • Ett nästan färdigt utkast till uppsatserna ska skickas som PDF-fil med e-post till den student som utsetts att kommentera uppsatsen, samt lämnas in till till Canvas senast måndagen den 4e februari, 12:00.
 • Kommentarerna på utkastet ska skickas med e-post till författaren och laddas upp i Canvas. senast fredagen den 8e mars, 12:00.
 • De färdiga uppsatserna ska vara uppladdade som PDF-fil i Canvas samt skickade med e-post till den student som utsetts att kommentera uppsatsen senast torsdagen den 14e mars, 12:00.
 • Diskussionen av uppsatserna sker måndagen den 18e (13-17) och tisdagen den 19e mars (13-16). För att diskussionerna ska bli givande är det viktigt att alla studenter läser igenom alla uppsatser i förväg.
Både uppsatsskrivandet och kritiken är obligatoriska moment i kursen.

 


Förslag på böcker som kan behandlas

 • Science, Order, and Creativity (second edition)
  David Bohm and F. David Peat
  [Routledge (2000)]
 • The Golem - What You Should Know about Science (second edition)
  Harry Collins and Trevor Pinch
  [Cambridge University Press (1998)]
 • Not even wrong : the failure of string theory and the continuing challenge to unify the laws of physics
  Peter Woit
  [Jonathan Cape (2006)]
 • The trouble with physics : the rise of string theory, the fall of a science, and what comes next
  Lee Smolin
  [Houghton Mifflin Co. (2006)]
 • The God delusion
  Richard Dawkins
  [Houghton Mifflin Co. (2006)]
 • The Gospel of the Flying Spaghetti Monster
  Bobby Henderson
  [(2006)]
 • Making Science: Between Nature and Society
  Stephen Cole
 • Representing and intervening : introductory topics in the philosophy of natural science
  Ian Hacking
  [Cambridge University Press (1983)]
 • Science of science and reflexivity
  Pierre Bourdieu
  [University of Chicago Press (2004)]
 • Primate visions : gender, race and nature in the world of modern science
  Donna Haraway
  [Verso (1992)]
 • Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse: feminism and technoscience
  Donna J. Haraway
  [Routledge (1997)]
 • Simians, cyborgs, and women : the reinvention of nature
  Donna J. Haraway
  [Routledge (1991)]
 • Impossibility: The limits of science and the science of limits
  John D. Barrow
  [Oxford University Press (1998)]
 • Paradoxen som försvann (Where does the weirdness go?)
  David Lindley
  [Studentlitteratur (2002), BasicBooks (1996)]
 • A different universe
  Robert B Laughlin
  [Basic Books (2005)]
 • Theories on the Scrap Heap
  John Losee
  [ University of Pittsburgh Press (2005)]
 • Theories of Scientific Progress
  John Losee
  [Routledge (2003)]
 • The Cosmic Landscape
  Leonard Susskind
  [Hachetter Book Group (2006)]
 • What is life?
  Erwin Schrödinger
  [Cambridge University Press (1992)]
 • A Third Window: Natural Life beyond Newton and Darwin
  Robert Ulanowicz
  [Templeton Press (2009)]
 • At home in the Universe
  Stuart Kauffman
  [Oxford University Press (1995)]
 • Meeting the universe halfway : quantum physics and the entanglement of matter and meaning
  Karen Brad
  [Durham, N.C. ; Duke University Press (2007)]
 • Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies
  Sandra Harding
  [Bloomington: Indiana University Press (1998)]
 • The Science Question in Feminism
  Sandra Harding
  [Ithaca: Cornell University Press (1986)]
 • Common science? : women, science, and knowledge
  Jean Barr and Lynda Birke
  [Bloomington, In : Indiana University Press (1998)]
 • A world without women : the Christian clerical culture of Western science
  David F Noble
  [Oxford University Press (1993)]
 • Love, power and knowledge : towards a feminist transformation of the sciences
  Hilary Rose
  [Cambridge, Polity (1994)]
 • Sexual science : the Victorian construction of womanhood
  Cynthia Eagle Russett
  [Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press (1989)]
 • Nature's body: gender in the making of modern science
  Londa Schiebinger
  [Boston: Beacon, cop. (1993)]
 • Science and an African logic
  Helen Verran
  [Chicago: University of Chicago Press (2001) (mathematics)]
 • Vetenskapsteori.se
  Paul KT Persson
  [Detta är ingen bok, utan en webb-plats om vetenskapsteori som bl.a. påstår att kursen "Den vetenskapliga metoden" på Lunds universitet är antivetenskaplig]

Last Modified $Date: 2018/09/20 11:50:39 $ by Leif Lönnblad
webmaster@thep.NOSPAM.lu.se